WILFREDO PRIETO

APOLO

17,18 Des. 11-16h
19 Des. 11-15h

ENTRADES
Mute (eng)

Mute comes from a series of thoughts, but the main thing is the context of Hamilton. I was inspired by the atmosphere of the industrial city that has undergone changes. This happens in many places. The beautiful cities that once shone with success suddenly find that their companies change and lose their status. Hamilton is a city of workers and shows the remains of past splendor: the great mansions and industrial spaces that are now transformed into gigantic facade structures with zero productivity, a society frozen in what once generated its growth. The impression that this city made on me led me to explore the importance of the idea of image, appearance, and reality of things. I wanted to create an installation with a strong aesthetic value, pleasing to the eye like a visual message. It was necessary to achieve a sensational sequel so that when entering, the viewer could see the movement of the lights and feel the contradictory absence of music, causing a double reaction by contrasting what is expected with what is found. What is important to me is the syllogism created by the object, the movement, and the sound, that trilogy where the concepts are linked together to the piece. What we are left with is the feeling of emptiness, of false glitter, an incomplete glamour. “

Mute (cat)

Mute sorgeix d’una sèrie de pensaments, però el principal és el context de Hamilton. Em va inspirar l’ambient de la ciutat industrial que ha patit canvis. Això passa en molts llocs. Les belles ciutats que abans brillaven amb èxit de sobte troben que les seves empreses canvien i perden el seu estatus. Hamilton és una ciutat d’obrers, i mostra les restes de l’esplendor passat: les grans mansions i els espais industrials que ara es transformen en gegantines façanes-estructures amb productivitat zero, una societat congelada en el que abans va generar el seu creixement. La impressió que em va causar aquesta ciutat em va portar a explorar la importància de la idea d’imatge, l’aparença i la realitat de les coses. Volia crear una instal·lació amb un fort valor estètic, agradable a la vista, com un massatge visual. Calia aconseguir una seqüela sensacional, perquè en entrar, l’espectador pogués veure el moviment de les llums i sentir la contradictòria absència de música, provocant una doble reacció en contrastar allò que s’espera amb allò que es troba. El que és important per a mi és el sil·logisme creat per l’objecte, el moviment i el so, aquella trilogia on els conceptes s’encadenen entre si a la peça. El que ens queda és la sensació del buit, de la brillantor falsa, un glamur incomplet.”

Cortesia de l’artista i de la galeria Nogueras Blanchard.

Mute (cast)

Mute surge de una serie de pensamientos, pero lo principal es el contexto de Hamilton. Me inspiró el ambiente de la ciudad industrial que ha sufrido cambios. Esto ocurre en muchos lugares. Las bellas ciudades que antes brillaban con éxito de repente encuentran que sus empresas cambian y pierden su estatus. Hamilton es una ciudad de obreros, y muestra los restos del esplendor pasado: las grandes mansiones y los espacios industriales que ahora se transforman en gigantescas fachadas-estructuras con productividad cero, una sociedad congelada en lo que antes generó su crecimiento . La impresión que me causó esta ciudad me llevó a explorar la importancia de la idea de imagen, apariencia y realidad de las cosas. Quería crear una instalación con un fuerte valor estético, agradable a la vista como un masaje visual. Había que conseguir una secuela sensacional, para que al entrar, el espectador pudiera ver el movimiento de las luces y sentir la contradictoria ausencia de música, provocando una doble reacción al contrastar lo que se espera con lo que se encuentra. Lo que es importante para mí es el silogismo creado por el objeto, el movimiento y el sonido, esa trilogía donde los conceptos se encadenan entre sí a la pieza. Lo que nos queda es la sensación del vacío, del brillo falso, un glamour incompleto.”

Cortesía de l’artista y de la galería Nogueras Blanchard.

Bio (eng)

Wilfredo Prieto was born in Sancti Spiritus, Cuba, in 1978. His work questions the basic structures of contemporary culture and reflects on consumption, society, and thought itself. Prieto appropriates the world around him to shape ideas with radical, precarious, and fragile gestures. Through his work, he presents metaphors that crystallize into everyday objects and recognizable materials from everyday life. Graduated from the Higher Institute of Art in Havana, his work has been presented at various institutions such as Jeu de Paume, Paris; Fondazione Morra Greco, Naples; Museo Amparo, México D.F .; Walker Art Museum, Minneapolis; S.M.A.K., Ghent; HangarBicocca, Milan; 2 de Mayo Art Center, CA2M, Madrid; MALBA, Buenos Aires; Center Georges Pompidou, Paris; Venice Biennale, Venice. He lives and works in Havana, Cuba.

Bio (cat)

Wilfredo Prieto neix a Sancti Spiritus, Cuba, al 1978. El seu treball qüestiona les estructures bàsiques de la cultura contemporània i reflexiona sobre el consum, la societat i el pensament en si mateix. Prieto s’apropia del món que el rodeja per donar forma a les idees amb gestos radicals, precaris i fràgils. A través de la seva obra presenta metàfores que es cristal·litzen en objectes quotidians i materials reconeixibles de la vida diària. Graduat per l’Institut Superior d’Art de l’Habana, el seu treball s’ha presentat en diverses institucions com Jeu de Paume, París; Fondazione Morra Greco, Nápoles; Museo Amparo, México D.F.; Walker Art Museum, Minneapolis; S.M.A.K., Gante; HangarBicocca, Milán; Centro de Arte 2 de Mayo, CA2M, Madrid; MALBA, Buenos Aires; Centre Georges Pompidou, París; Bienal de Venecia, Venecia.

Bio (cast)

Wilfredo Prieto nace en Sancti Spiritus, Cuba, en 1978. Su trabajo cuestiona las estructuras básicas de la cultura contemporánea y reflexiona acerca del consumo, la sociedad y el pensamiento mismo. Prieto se apropia del mundo que lo rodea para dar forma a las ideas con gestos radicales, precarios y frágiles. A través de su obra presenta metáforas que se cristalizan en objetos cotidianos y materiales reconocibles de la vida diaria. Graduado por el Instituto Superior de Arte en La Habana, su trabajo se ha presentado en varias instituciones como Jeu de Paume, París; Fondazione Morra Greco, Nápoles; Museo Amparo, México D.F.; Walker Art Museum, Minneapolis; S.M.A.K., Gante; HangarBicocca, Milán; Centro de Arte 2 de Mayo, CA2M, Madrid; MALBA, Buenos Aires; Centre Georges Pompidou, París; Bienal de Venecia, Venecia. Vive y trabaja en La Habana, Cuba.