VIOLETA MAYORAL

APOLO

17 Des. 11-16h

ENTRADES
Flying free (eng)

Violeta Mayoral proposes an intervention in the Sala Apolo through a lighting event, the one that marks the end of the party and the beginning of the day; turn on the club lights at the same time the sun rises. The action seeks to show the intimacy of space that cannot be seen, she proposes a gesture that freezes an end, that immobilizes the change from before to after.
The imagine remains in the stillness of uniformity, but that is remembered through flash images, flashes of cloudy memory. The artist, when turning on the general light at the same time as the dawn, stops a shared moment that is crossed by the transmutation of the night to day and invites us to inhabit a suspended period of time that contains the end of the dream, where the tangle ambiguous contours that were recognized in the rhythm of contrasts and in the intimacy of the blur, are now discovered in dazzled bodies and glances of elusive blush.

Flying free (cat)

Violeta Mayoral proposa una intervenció a la Sala Apolo a través d’un esdeveniment lumínic, aquell que marca el final de la festa i l’inici del dia; encendre els llums del club a la mateixa hora que neix el sol. L’acció cerca mostrar la intimitat d’un espai que no es deixa veure, proposa un gest que congela una fi, que immobilitza el canvi d’un abans cap al després.
Una imatge que es queda, que es manté a la quietud de la uniformitat però que és recordada a través d’imatges flash, centelleigs de memòria tèrbola. L’artista, en encendre la llum general a la mateixa hora que clareja, deté un instant compartit que és travessat per la transmutació de la nit al dia i ens convida a habitar un lapse de temps suspès que conté el final del somni, on l’embolic ambigua de contorns que es reconeixien en el ritme de contrastos i en la intimitat del desenfocament, ara es descobreixen en cossos enlluernats i mirades de rubor esquiu.

Cortesia de l’artista i de la galeria ethall.

Flying free (cast)

Violeta Mayoral propone una intervención en la Sala Apolo a través de un acontecimiento lumínico, aquel que marca el final de la fiesta y el inicio del día; encender las luces del club a la misma hora que nace el sol. La acción busca mostrar la intimidad de un espacio que no se deja ver, propone un gesto que congela un fin, que inmoviliza el cambio de un antes hacia su después.
Una imagen que se queda, que se mantiene en la quietud de la uniformidad pero que es recordada a través de imágenes flash, destellos de memoria turbia. La artista, al encender la luz general a la misma hora que amanece, detiene un instante compartido que es atravesado por la transmutación de la noche al día y nos invita a habitar un lapso de tiempo suspendido que contiene el final del sueño, donde la maraña ambigua de contornos que se reconocían en el ritmo de contrastes y en la intimidad del desenfoque, ahora se descubren en cuerpos deslumbrados y miradas de rubor esquivo.

Cortesía de la artista y de la galeria ethall.

Bio (eng)

Violeta Mayoral is an artist based in Barcelona. Her artistic practice is about different media and formats, from photography to performance. She uses the event as a methodology and the estrangement as a place from which to read her work. Her research focuses on the semiotic condition of experience, and she is interested in phenomena such as inference, expectation, meaning, contingency or appeal. She studied Communication at the University of Barcelona with a minor in Semiotics at UNAM (DF, Mexico) thanks to the Iberoamerican scholarship from Banco Santander. She has shown her work at the Joan Miró Foundation, the Reina Sofía Museum, the Sala de Arte Joven in Madrid, at the Art Nou Bcn festival, at the etHall gallery in Barcelona and at the SWAB and Arte Santander contemporary art fairs.  She has also published on the platforms Lateral Addittion (Philadelphia), Atmos (Montevideo) and A’DESK (Barcelona) among others. She was a docent at Casa Encendida (Madrid) and at the En Residència program (Barcelona). Currently, her work is represented by the ethall gallery.

Bio (cat)

Violeta Mayoral és artista resident a Barcelona. La seva pràctica aborda diferents mitjans i formats, des de la fotografia fins a la performance. Utilitza l’esdeveniment com a metodologia i l’estranyament com a lloc des del qual llegir la feina. La seva investigació se centra en la condició semiòtica de l’experiència i s’interessa per fenòmens com ara d’inferència, expectativa, sentit, contingència o apel·lació. Va estudiar Comunicació a la Universitat de Barcelona amb menció a Semiòtica a la UNAM (DF, Mèxic) gràcies a la beca Iberoamèrica del Banco Santander. Ha mostrat el seu treball a la Fundació Joan Miró, al Museu Reina Sofia, a la Sala d’Art Jove de Madrid, al festival Art Nou Bcn, a la galeria etHall de Barcelona i a les fires d’art contemporani SWAB i Art Santander. També ha publicat a les plataformes Lateral Addittion (Philadelphia), Atmos (Montevideo) i A’DESK (Barcelona) entre altres. Ha impartit classes a la Casa Encendida (Madrid) i al programa En Residència (Barcelona). Actualment el seu treball és representat per la galeria ethall.

Bio (cast)

Violeta Mayoral es artista residente en Barcelona. Su práctica aborda diferentes medios y formatos, desde la fotografía hasta la performance. Utiliza el acontecimiento como metodología y el extrañamiento como lugar desde el cual leer su trabajo. Su investigación se centra en la condición semiótica de la experiencia y se interesa por fenómenos como el de inferencia, expectativa, sentido, contingencia o apelación. Estudió Comunicación en la Universidad de Barcelona con mención en Semiótica en la UNAM (DF, México) gracias a la beca Iberoamérica del Banco Santander. Ha mostrado su trabajo en la Fundación Joan Miró, el Museo Reina Sofía, la Sala de Arte Joven de Madrid, en el festival Art Nou Bcn, en la galería etHall de Barcelona y en las ferias de arte contemporáneo SWAB y Arte Santander. También ha publicado en las plataformas Lateral Addittion (Philadelphia), Atmos (Montevideo) y A’DESK (Barcelona) entre otras. Ha impartido clases en la Casa Encendida (Madrid) y en el programa En Residència (Barcelona). Actualmente su trabajo es representado por la galería ethall.