SERGI BOTELLA

LAUT

18, Dissabte, 20h00

LIVE PERFOMANCE

ENTRADES
El tio Caramelo (eng)

A Valencian uncle named Carmelo, whose name, Sergi Botella, has been changed, gives the title to this musical, textual and performative project. The piece comes from the Valencian music scene in the late 80s, exactly at the same time that the artist drank his first wines with Uncle Caramelo.

Different mixes of styles sounded in the city’s clubs, especially in Albufera: EBM, primal techno, punk, or experimental electronics that led to the production of specific music that drew on these influences. Different artists from the city of Valencia were shaping a sound with a designation of origin, with a multitude of artists and record platforms. The scene evolved so quickly that it would soon end up being immersed in massification and the mutation of styles.

During that short period that we would place between 86 and 92, new club music based on rhythmic and melodic repetition less aggressive than the future ones was proposed both for dancing and for listening. This happened in Valencia while the Underground Resistance landed in Europe.

The performance El tío Caramelo affects one aspect of the double listening of the club, dance, and cerebral music: the revision of the sound of the golden age of Valencia through the construction of musical compositions based on those structures from a personal review and the analysis through text and speech of everything that relates his listening to a certain fiction generated from the autobiographical.

Yandira is alias from where Sergi Botella works the musical composition that reviews different moments in the history of club music using performative text and specific musical creations for each new project.

El tio Caramelo (cat)

Un tio valencià anomenat Carmelo, a qui en Sergi Botella li canvià el nom, dóna títol a aquest projecte musical, textual i performatiu. La peça parteix de l’escena musical valenciana de finals dels 80, exactament en el mateix moment en el qual l’artista prenia els seus primers vins amb el tio Caramelo.

Diferents mescles d’estils sonaven als clubs de la ciutat, especialment a l’Albufera: EBM, techno primigeni, punk o electrònica experimental que van conduir a la producció d’una música específica que va beure d’aquestes influències. Diferents artistes la ciutat de València van anar conformant un so amb denominació d’origen, amb multitud d’artistes i plataformes discogràfiques. Tan ràpid va evolucionar l’escena que aviat es va veure immersa en la massificació i la mutació d’estils.

Durant aquell curt període que situaríem entre el 86 i el 92, una nova música de club basada en la repetició rítmica i melòdica menys agressiva que les venidores es proposava tant pel ball com per l’escolta. Això succeïa a València mentre Underground Resistance aterrava a Europa.

La perfomance El tío Caramelo incideix en un aspecte de la doble escolta de la música al club, la del ball i la cerebral: la revisió del so de l’època daurada de València mitjançant la construcció de composicions musicals basades en aquelles estructures des d’una revisió personal i l’anàlisi a través del text i la parla de tot allò que relaciona la seva escola amb certa ficció generada des de l’autobiografia.

Yandira es un àlies des d’on Sergi Botella treballa la composició musical que revisa diferents moments de la història de la música de club utilitzant text performatiu i creacions musicals específiques per cada nou projecte.

Bio (eng)

The work of Sergi Botella (Terrassa, 1976) takes shape in performative presentations, text, and sound. An exercise halfway between sound electronics and experiential remixing. He provokes new situations from the intimate, rearranging the set of possibilities using his everyday life.
His exemplified explanations flow in an atmosphere charged with self-suggested lies and the most honest stories that hold each other down. He is also the founder of the Dóna-li Records, Mandró, and Sigourney labels, as well as half of the improvised electronics project Perdurabo / Perturbado. He is part of the professional team at the Hangar research and production center (Barcelona). He has shown his work in spaces such as La Capella (Barcelona), Centro de la Imagen Virreina (Barcelona), MACBA (Barcelona), Blueproject Foundation (Barcelona), Homesession (Barcelona), EtHall (Barcelona), Tabakalera (Donosti), Espacio Cultural Caja Madrid (Barcelona), Tresor (Berlin), Mousontourm (Frankfurt), Instituto Cervantes (Berlin), Stroom (Den Haag), among others.

Bio (cat)

El treball de Sergi Botella (Terrassa, 1976) pren forma en presentacions perfomàtiques, text i so. Un exercici a mig camí entre l’electrònica sonora i la remescla vivencial. Utilitza el seu entorn afectiu, així com allò pròxim i quotidià per provocar noves situacions des de la intimitat, reordenant el conjunt de possibilitats. Les seves explicacions exemplificades flueixen en una atmosfera carregada de mentides auto-suggestionades i dels i dels relats més honestos que se subjecten uns als altres. És també fundador dels segells Dóna-li Records, Mandró i Sigourney, així com meitat del projecte d’electrònica improvisada Perdurabo/Perturbado. Forma part de l’equip de treball del centre de producció i investigació Hangar. Ha mostrat treballs en espais com La Capella (Barcelona) Centro de la Imagen Virreina (Barcelona), MACBA (Barcelona), Blueproject Foundation (Barcelona), Homesession (Barcelona), EtHall (Barcelona), Tabakalera (Donosti), Espacio Cultural Caja Madrid (Barcelona), Tresor (Berlín), Mousontourm (Frankfurt), Instituto Cervantes (Berlín), Stroom (Den Haag), entre altres.

El tio Caramelo (cast)

Un tío valenciano llamado Carmelo, a quien Sergi Botella cambió el nombre, da título a este proyecto musical, textual y performativo. La pieza parte de la escena musical valenciana de finales de los 80, exactamente en el mismo momento en que el artista tomaba sus primeros vinos con el tío Caramelo.

Diferentes mezclas de estilos sonaban en los clubes de la ciudad, especialmente en la Albufera: EBM, techno primigenio, punk o electrónica experimental que condujeron a la producción de una música específica que bebió de estas influencias. Diferentes artistas de la ciudad de Valencia fueron conformando un sonido con denominación de origen, con multitud de artistas y plataformas discográficas. Tan rápido evolucionó la escena que muy pronto terminaría viéndose inmersa en la masificación y la mutación de estilos.

Durante aquel corto periodo que situaríamos entre el 86 y el 92, una nueva música de club basada en la repetición rítmica y melódica menos agresiva que las venideras se proponía tanto para el baile como para la escucha. Esto sucedía en Valencia mientras Underground Resistance aterrizaba en Europa.

La performance El tío Caramelo incide en un aspecto de la doble escucha de la música de club, la de baile y la cerebral: la revisión del sonido de la época dorada de Valencia mediante la construcción de composiciones musicales basadas en aquellas estructuras desde una revisión personal y el análisis a través del texto y el habla de todo aquello que relaciona su escucha con cierta ficción generada desde lo autobiográfico.

Yandira es un alias desde donde Sergi Botella trabaja la composición musical que revisa diferentes momentos de la historia de la música de club utilizando texto performativo y creaciones musicales específicas para cada nuevo proyecto.

Bio (cast)

El trabajo de Sergi Botella (Terrassa, 1976) toma forma en presentaciones performáticas, texto y sonido. Un ejercicio a medio camino entre la electrónica sonora y la remezcla vivencial. Utiliza su entorno afectivo, así como lo próximo y cotidiano para provocar nuevas situaciones desde lo íntimo, reordenado el conjunto de posibilidades. Sus explicaciones ejemplificadas fluyen en una atmósfera cargada de mentiras autosugestionadas y de los relatos más honestos que se sujetan unos a otros. Es también fundador de los sellos Dóna-li Records, Mandró y Sigourney, así como mitad del proyecto de electrónica improvisada Perdurabo/Perturbado. Forma parte del equipo de trabajo del centro de producción e investigación Hangar (Barcelona). Ha mostrado su trabajo en espacios como La Capella (Barcelona), Centro de la Imagen Virreina (Barcelona), MACBA (Barcelona), Blueproject Foundation (Barcelona), Homesession (Barcelona), EtHall (Barcelona), Tabakalera (Donosti), Espacio Cultural Caja Madrid (Barcelona), Tresor (Berlín), Mousontourm (Frankfurt), Instituto Cervantes (Berlín), Stroom (Den Haag), entre otros.