JOSEP MAYNOU

APOLO

17,18 Des. 11-20h
19 Des. 11-15h

ENTRADES
Fire walk (eng)

We present a video in a loop of the sports shoes of the artist, bought second-hand in Marrakech and probably created from somewhere in Europe after being produced in Asia and ending up burning in a fire in Berlin after this long journey.

The shoes in Josep Maynou’s video are symbols of movement and freedom.

Fire walk (cat)

Presentem el vídeo en loop de les seves sabates, comprades de segona mà a Marràqueix, i probablement procedents d’algun lloc d’Europa, després de ser produïdes a Àsia per acabar incendiant-se a Berlín després d’un llarg periple. En aquest sentit, les sabates funcionen com a símbol del moviment, com a forma de llibertat.

Cortesia de l’artista i de la galeria Bombon projects

Fire walk  (cast)

Presentamos el video en loop de sus zapatillas, compradas de segunda mano en Marrakech, y probablemente procedentes de algún lugar de Europa, después de ser producidas en Asía para acabar incendiándose en Berlín tras el largo periplo. En este sentido, las zapatillas funcionan como símbolo del movimiento, como forma de libertad.

Cortesía del artista y de la galería Bombon.

Bio (eng)

Josep Maynou‘s multidisciplinary approach in his artistic work is conjugated as a form of contemporary storytelling that goes beyond traditional artistic formats, often leading to installations in places such as television repair shops, private apartments, abandoned spaces, laundries, dance halls, or thrift stores. Due to the nomadic lifestyle of the artist, his work is developed through the objects he finds during his travel. His works that oscillate between performance, music, video, and sculpture could be observed as a diary that tells the story of a moment.

Bio (cat)

L’enfoc multidisciplinar de Josep Maynou es conjuga com una forma de narració contemporània que se situa més enllà dels formats artístics tradicionals, conduint sovint a instal·lacions en llocs com tallers de reparació de televisors, apartaments privats, espais abandonats, bugaderies, sales de ball o botigues de segona mà.
A causa de l’estil de vida nòmada de l’artista, el seu treball es desenvolupa a través dels objectes que es troba als seus viatges. Les seves obres, entre la perfomance, la música, el vídeo i l’escultura, funcionen a mode de diari que expliquen la història d’un moment.

Bio (cast)

El enfoque multidisciplinar de Josep Maynou se conjuga como una forma de narración contemporánea que se sitúa más allá de los formatos artísticos tradicionales, conduciendo a menudo a instalaciones en lugares como talleres de reparación de televisores, apartamentos privados, espacios abandonados, lavanderías, salas de baile o tiendas de segunda mano.
Debido al estilo de vida nómada del artista, su trabajo se desarrolla a través de los objetos que encuentra en sus viajes. Sus obras entre la performance, la música, el video y la escultura, funcionan a modo de diario que cuenta la historia de un momento.