HANNE LIPPARD

APOLO

17,18 Des. 11-20h
19 Des. 11-15h

ENTRADES
Floating (eng)

We find ourselves listening to a calm, sonorous, serious voice enunciating a string of evidently free-form, associative thoughts, whereby the speaker hypnotically reiterates what is clearly a key question: “what is a body?” At first, this feels like an essential philosophical question. However, the question is actually probing for a definition of the body, indeed, it is a much more straightforward one about substance and matter. And then we hear a number of suggestions in answer to the question, which in turn refute this seemingly simpler question, transforming it into a game of poetic, intellectual and linguistic formulas. So what is a body “… but skin and bones”, “… bits of flesh”, “… but melting butter in the sun of a life long living”, “… but a being of surprises”. This question and answer drill toward the formulation of a philosophical definition dissolves into a serious linguistic game inscribed with personal experience, feelings, perceptions. Yes, a body is indeed more than the sum of skin and bones, bits of flesh.

Floating (cat)

Ens trobem escoltant una veu tranquil·la, sonora i seriosa que enuncia una sèrie de pensaments associatius evidentment de forma lliure, pel qual el subjecte parlant reitera hipnòticament el que es clarament una pregunta clau: ¿Què és un cos? Al principi, això se sent com una qüestió filosòfica essencial. No obstant, la pregunta busca una definició del cos; de fet, és molt més senzilla, sobre substància i matèria. I llavors sentim una sèrie de suggeriments en resposta a la pregunta, que al mateix temps refuten aquesta pregunta aparentment més senzilla, transformant-la en un joc de fórmules poètiques, intel·lectuals i lingüístiques. Llavors, què és un cos? ?» …sinó pell i ossos«, »… trossos de carn«, »… mantega desfeta al sol d’una vida longeva«, »… un ésser de sorpreses «. Aquest exercici de preguntes i respostes cap a la formulació d’una definició filosòfica es dissol en un joc lingüístic seriós inscrit en experiències, sentiments i percepcions personals. Sí, un cos és més que la suma de pell i ossos, trossos de carn.

Floating (cast)

Nos encontramos escuchando una voz tranquila, sonora y seria que enuncia una serie de pensamientos asociativos evidentemente de forma libre, por lo que el hablante reitera hipnóticamente lo que es claramente una pregunta clave: ¿qué es un cuerpo? Al principio, esto se siente como una cuestión filosófica esencial. Sin embargo, la pregunta busca una definición del cuerpo; de hecho, es mucho más sencilla, sobre sustancia y materia. Y luego escuchamos una serie de sugerencias en respuesta a la pregunta, que a su vez refutan esta pregunta aparentemente más simple, transformándola en un juego de fórmulas poéticas, intelectuales y lingüísticas. Entonces, ¿qué es un cuerpo?» …sino piel y huesos«, »… trozos de carne«, »… mantequilla derretida al sol de una vida longeva«, »… un ser de sorpresas «. Este ejercicio de preguntas y respuestas hacia la formulación de una definición filosófica se disuelve en un juego lingüístico serio inscrito con experiencias, sentimientos y percepciones personales. Sí, un cuerpo es más que la suma de piel y huesos, trozos de carne.

Bio (eng)

Hanne Lippard, born in 1984 in Milton Keynes, GB, lives and works in Berlin. Lippard’s practice explores the voice as a medium. Her education in graphic design informs how visually powerful language can be; her texts are visual, rhythmic, and performative rather than purely informative, and her work is conveyed through a variety.

Bio (cat)

Hanne Lippard (1984, Milton Keynes). La seva pràctica explora la veu com a mitjà. Els seus estudis en disseny gràfic l’han conduit a entendre com el llenguatge pot ser visualment poderós; els seus textos són visuals, rítimis i performatius, més que purament informatius. I el seu treball es desenvolupa en diferents disciplines, que inclouen curtmetratges, instal·lacions sonores i performance.

Bio (cast)

Hanne Lippard, (1984, Milton Keynes) Su práctica explora la voz como medio. Sus estudios en diseño gráfico informan cómo el lenguaje puede ser visualmente poderoso; sus textos son visuales, rítmicos y perfomativos más que puramente informativos, y su trabajo se desenvuelve en distintas disciplinas, que incluyen cortometrajes, instalaciones sonoras y perfomance.