GUILLEM RODRÍGUEZ & CLAUDIO

GARAGE 442

17,18,19 Des. 11-18h

ENTRADES
Unreachable Dancefloors (eng)

Dreamboy is the gigolo who waits in the street, the boy you meet on the dance floor, the one you stare at as he crosses the street. An erotic version of the sexy, young and brilliant man. The Dreamboy is the collection of Guillem Rodríguez that reflects the empowerment of the male body and shows a new masculinity that does not hide from its sexuality nor from being camp. Together with Claudio, they have imagined Unreachable Dancefloors, these fictional dance floors where Guillem’s designs dance in a meta space.

Unreachable Dancefloors (cat)

Dreamboy és l’acompanyant que espera al carrer, el noi del metro que et quedes mirant, el que et trobes a la pista de ball. Dreamboy és la col·lecció que presenta Guillem Rodriguez aquest 2021, parlant de la erotisme del cos masculí i la celebració de no amagar-se de la teva sexualitat. Juntament amb Claudio han imaginat Unreachable Dancefloors, aquelles pistes de ball fictícies on els dissenys del Guillem ballen en un meta espai.

Unreachable Dancefloors (cast)

Dreamboy es el chapero que espera en la calle, el chico del metro al que te quedas mirando, o el te encuentras en una pista de baile .’ Dreamboy es la colección que Guillem Rodriguez presenta en 2021, hablando de la herotificación del cuerpo masculino y la celebración de no esconder tu sexualidad. Junto a Claudio han imaginado Unreachable Dancefloors, estas pistas de baile ficticias donde los diseños de Guillem bailan en un meta espacio.

Bio (eng)

Guillem Rodríguez, graduated in fashion from BAU University. The designer has developed his brand as a personal project where he has explored masculinity from different points of view throughout his collections, creating his own language and showing an evolved version of the man he wants to dress.

Claudio graduated in fashion from the BAU University and has a master’s degree in digital arts from UPF. He develops his work as an artist and digital designer in projects within the field of fashion and virtual design. At the same time, he teaches experimentation classes and digital tools applied to fashion.

Bio (cat)

Guillem Rodríguez, graduat en Moda a la Universitat BAU. El dissenyador s’ha desenvolupat en el projecte personal de la seva marca, on ha explorat la masculinitat des de diferents punts de vista al llarg de les seves col·leccions, creant el seu propi llenguatge i mostrant una versió evolucionada de l’home al qual vol vestir.

Claudio, graduat a la universitat BAU i màster en arts digitals per la UPF, desenvolupa la seva labor com artista i dissenyador digital en projectes dins l’àmbit de la moda i el disseny virtual. Paral·lelament imparteix classes d’experimentació i eines digitals aplicades a la moda.

Bio (cast)

Guillem Rodríguez, graduado en Moda en la Universidad BAU. El diseñador se ha desarrollado en el proyecto personal de su marca, donde ha explorado la masculinidad desde distintos puntos de vista a lo largo de sus colecciones, creando su propio lenguaje y mostrando una versión evolucionada del hombre al que quiere vestir.

Claudio, graduado en moda a la Universitat BAU y máster en artes digitales por UPF, desarrolla su labor de artista y diseñador digital en proyectos dentro del ámbito de la moda y el diseño virtual. Paralelamente imparte clases de experimentación y herramientas digitales aplicadas a la moda.