BERNAT DAVIU

FREEDONIA

17,18,19 Des. 11-18h

ENTRADES
Stanza (eng)

Inspired by the phenomenon among young teenagers of dancing in public spaces, in front of modern buildings with reflective surfaces, Daviu proposes to use works by artists such as Ettore Spalleti, Robert Ryman, Gerhard Richter and Scan Scully as mirrors to refine the choreography.

In this video in videoclip format, the performers dance dressed in the “Overall paintings” some garments that the artist makes with painted fabrics from his paintings.

Credits:
With the collaboration of ELAMOR proyectos, Mar Aguiló, Marc Roca and Marc Cuscó.
Project produced with the support of Fundació LaCaixa.
Courtesy of Bombon projects

Stanza (cat)

Inspirat en el fenomen sorgit entre els joves adolescents de ballar a l’espai públic, davant d’edificis moderns amb superfícies reflectants, Daviu proposa utilitzar obres d’artistes com Ettore Spalleti, Robert Ryman, Gerhard Richter i Scan Scully com a miralls per afinar la coreografia.

En aquest vídeo en format videoclip, els intèrprets ballen vestits amb els “Overall paintings” unes peces de roba que l’artista realitza amb teles pintades dels seus quadres.

Crèdits:
Amb la col·laboració d’ELAMOR projectes, Mar Aguiló, Marc Roca i Marc Cuscó.
Projecte produït amb el suport de Fundació LaCaixa
Cortesia de Bombon projects

Stanza (cast)

Inspirado en el fenómeno surgido entre los jóvenes adolescentes de bailar en el espacio público, enfrente de edificios modernos con superficies reflejantes, Daviu propone utilizar obres de artistas como Ettore Spalleti, Robert Ryman, Gerhard Richter y Scan Scully como espejos para afinar la coreografía.

En este vídeo en formato videoclip, los intérpretes bailan vestidos con los “Overall paintings” unas prendas que el artista realiza con telas pintadas de sus cuadros.

Créditos:
Con la colaboración de ELAMOR proyectos, Mar Aguiló, Marc Roca i Marc Cuscó.
Proyecto producido con el apoyo de Fundació LaCaixa
Cortesia de Bombon projects

Bio (eng)

“Central to my practice is the making of images with discordant layers of meaning that often address the issue of integrating life and art. Painting is present in many of my projects, alongside video, costume-design or performance, disciplines that allow me to generate situations in the physical and collective space.
I am interested in the shift of significance caused by time and context, allowing new imangiaries to emerge. References to Modern art are recurrent in my work. These are entangled with own personal life and other anonymous stories in order to question established forms and ideas. Irony is present in many of these juxtapositions, particularly referring to the commercial and the critical values of art.
The activation of the work is a very important part of my projects and it is for this reason that I often collaborate with filmmakers, musicians, dancers or the audience itself to enhance those situations.”

Bio (cat)

“La meva pràctica artística es centra en la creació d’imatges amb capes discordants de significat que sovint aborden la qüestió d’integrar l’art i la vida. La pintura està present en molts dels meus projectes, juntament amb el vídeo, el disseny de vestuari o la performance, disciplines que em permeten generar situacions a l’espai físic i col·lectiu.
M’interessen els canvis de significat que provoquen el pas del temps i el context, i que alhora fan possible el desenvolupament de nous imaginaris. Referències a l’art modern sovint apareixen en els meus projectes. Aquestes es barregen amb la meva pròpia vida personal i altres històries anònimes per tal de qüestionar formes i idees establertes. La ironia és present en moltes d’aquestes juxtaposicions, incidint particularment en el conflicte entre els valors comercials i els valors crítics de l’art.
L’activació de l’obra és una part molt important dels meus projectes i és per això que sovint col·laboro amb gent d’altres disciplines per potenciar aquestes situacions”.

Bio (cast)

“Mi práctica artística se centra en la creación de imágenes con capas discordantes de significado que a menudo abordan la cuestión de integrar el arte y la vida. La pintura está presente en muchos de mis proyectos, junto con el vídeo, el diseño de vestuario o la performance, disciplinas que me permiten generar situaciones en el espacio colectivo.
Me interesan los cambios de significado que provocan el paso del tiempo y el contexto, y que su vez hacen posible el desarrollo de nuevos imaginarios. Referencias al arte moderno aparecen frecuentemente en mis proyectos. Éstas se mezclan con mi propia vida personal y otras historias anónimas para cuestionar formas e ideas establecidas. La ironía es presente en muchas de estas yuxtaposiciones, incidiendo particularmente en el conflicto entre los valores comerciales y los valores críticos del arte.
La activación de la obra es una parte muy importante de mis proyectos y es por eso que muchas veces colaboro con gente de otras disciplinas para potencias estas situaciones”.