ARNAU BLANCH

VOL

17,18 Des. 11-18h

ENTRADES
Cluster (eng)

Is it possible to photograph an interior landscape, a reality that is hidden between the forgotten spaces in the middle of consciousness and reason? Are they real the worlds created by our mind?

If we free ourselves from everything that we take for granted, from the barriers which separate sleep from wakefulness, awareness from lethargy. If we rethink the margins of the visual as porous spaces where the canons of painting and photography are interrelated with the notion of freedom.

If we let ourselves go where the camera is not capable of reaching, where narcotic and analgesic substances take us, where the content is not described and can only be reached, then we will be entering the Twilight Zone.

Cluster (cat)

És possible fotografiar un paisatge interior, una realitat oculta enmig dels espais oblidats entre la raó i la consciència? Són reals els mons creats per la nostra ment?

(…) Si ens alliberem de tot allò que donem per fet, de les barreres que separen el somni de la vigília, la consciència de letargia. Si repensem els marges del visual com espais porosos on els cànons de la pintura i la fotografia s’interrelacionen en llibertat.

Si ens deixem endur allà on la càmera no arriba, on les substàncies narcòtiques i analgèsiques ens porten, on el contingut no es descriu, sinó que s’assoleix, només llavors, estarem entrant a la Twilight Zone.

Cluster (cast)

¿Es posible fotografiar un paisaje interior, una realidad oculta en medio de los espacios olvidados entre la razón y la conciencia? ¿Son reales los mundos creados por nuestra mente?

(…) Si nos liberamos de todo aquello que damos por hecho, de las barreras que separan el sueño de la vigilia, la consciencia del letargo. Si repensamos los márgenes de lo visual como espacios porosos donde los cánones de la pintura y la fotografía se interrelacionan en libertad.

Si nos dejamos llevar allá donde la cámara no llega, donde las sustancias narcóticas y analgésicas nos llevan, donde el contenido no se describe, sino que se alcanza, solo entonces, estaremos entrando en the Twilight Zone.

Bio (eng)

Arnau Blanch (Barcelona 1983) works with the image from its narrative and speculative potential, focusing his work between photography, research and appropriationism.  Most of the projects he is developing today are related to the topic of death. He has exhibited in the US, Brazil, England and Spain.

Bio (cat)

Arnau Blanch (Barcelona 1983), treballa amb la imatge des del seu potencial narratiu i especulatiu, centrant el seu treball en la fotografia, la investigació i l’apropiacionisme. La mort està present en la majoria dels seus projectes que està desenvolupant a l’actualitat. Ha exposat a Estats Units, Brasil, Anglaterra i Espanya.

Bio (cast)

Arnau Blanch (Barcelona 1983), trabaja con la imagen desde su potencial narrativo y especulativo, centrando su trabajo entre la fotografía, la investigación, el apropiacionismo. La muerte está presente en la mayoría de los proyectos que está desarrollando en la actualidad. Ha expuesto en EEUU, Brazil, Inglaterra y España.